Аспірантура та докторантура

Спеціалізована вчена рада була створена під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки СРСР, д.т.н., проф. К.К. Намітокова та інших вчених кафедри. У кінці 80-х років здобувачами вчених ступенів на кафедрі було підготовлено й захищено зі спеціальності 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла 12 дисертацій (6 кандидатських і 1 докторська у Московському енергетичному інституті і 5 кандидатських - у Всесоюзному світлотехнічному інституті). Одночасно здійснювалася підготовка наукових кадрів із спеціальності “Електричні апарати” (захищено понад 20 кандидатських дисертацій в Харківському політехнічному інституті і 3 докторські дисертації в Московському енергетичному інституті).

У результаті цього на кафедрі СДС були створені наукові школи в галузі світлотехніки і електричних апаратів. Зважаючи на зростаючий науковий потенціал кафедри світлотехніки та джерел світла, рішенням ВАК СРСР (наказ № 2422 ВАК СРСР) у 1991 р. на базі кафедри була відкрита перша і єдина в Україні спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла (К.68.51.01).

У грудні 1998 р. Президія ВАК України створила в Харківській державній академії міського господарстваспеціалізовану вчену раду Д 64.089.02 зі спеціальності 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, головою якої був призначений, згідно до наказу ВАК України, д.т.н., проф. К.К. Намітоков, яка після регулярних перезатверджень діє по теперішній час.

З 2001 року по теперішній час, згідно до наказу ВАК України, головою спеціалізованої вченої ради є доктор технічних наук, професор кафедри світлотехніки та джерел світла С.С. Овчинников, заслужений професор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

З 2003 року по теперішній час, згідно до наказу ВАК України, вченим секретарем спецради є к.т.н., доцент В.М. Поліщук, декан факультету електропостачання і освітлення міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

У складі спеціалізованої вченої ради працюють провідні вчені Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова - доктори наук: проф. В.А. Маляренко, професор кафедри електропостачання міст (заступник голови ради), лауреат Державної премії України, проф. Л.А Назаренко – зав. кафедри світлотехніки і джерел світла, лауреат Державної премії України, проф. В.І. Карась – професор кафедри світлотехніки і джерел світла, начальник лабораторії НТЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України, лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки СРСР проф. К.К. Намітоков - професор кафедри світлотехніки і джерел світла, проф. А.Г. Сосков - зав. кафедри теоретичної та загальної електротехніки, проф. В.Ф. Рой, професор кафедри електропостачання міст, проф. П.П. Говоров, професор кафедри світлотехніки і джерел світла, а такожпредставники інших організацій - доктори наук:проф. Г.М. Кожушко - директор ТОВ “Український науково-дослідний інститут джерел світла” (м. Полтава), проф. В.М. Сорокін – зам. директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, с.н.с. О.В. Прокопов – заступник генерального директора з наукової роботи НТЦ “Інститут метрології” Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, проф. Ю.П. Мачехін - завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України.

Для ефективної роботи спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 зі спеціальності 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла ректоратом Університету створено всі необхідні умови, а саме – зал засідань ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, у якому відбувається захист дисертацій, оснащено сучасною апаратурою запису і відтворення інформації, секретаріату ради виділено окреме приміщення з офісним обладнанням і доступом до мережі Інтернет, налагоджено забезпечення членів ради нормативною документацією, розробленою ВАК України.

На кафедрі СДС ХНУМГ ім. О. М. Бекетова ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів, діють аспірантура й докторантура зі спеціальності 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла. Протягом роботи спецради захищено 42 кандидатських і 5 докторських дисертації зі спеціальності 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла здобувачами Харкова, Києва, Львова, Тернополя, Полтави, Дніпропетровська і інших міст України. Більшість фахівців вищої кваліфікації України із спеціальності 05.09.07 працюють в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. В Університеті виходять науково-технічний збірник “Коммунальное хозяйство городов” та Міжнародний науково-технічний журнал “Світлотехніка та електроенергетика”, які мають статус фахових видань з напрямку 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла, і входять до переліку фахових видань, затвердженому ВАК України.

Спеціалізована вчена рада Д 64.089.02 є єдиною в Україні по захисту докторських дисертацій зі спеціальності 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла.

На цей час на розгляді спеціалізованої ради дисертація Ю. Г. Добровольський «Первинні перетворювачі для вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінювання»

Детальніше про спеціалізовану вчену раду Д 64.089.02 читайте на сайті radalight.kname.edu.ua


Beketov_Site.png

Presentation ukr

Presentation eng

Consultations

Help ZSU Site

VTour Site