Учбові матеріали


Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Актуальні проблеми світлотехніки" в рамках форуму LIGHT FORUM'2017

Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф. в рамка форуму «LIGHT FORUM 2017», Харків, 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 180 с.

 1. Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф. в рамка форуму «LIGHT FORUM 2017», Харків, 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 1-21

2. Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф. в рамка форуму «LIGHT FORUM 2017», Харків, 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 22-35

3. Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф. в рамка форуму «LIGHT FORUM 2017», Харків, 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 36-62

4.  Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф. в рамка форуму «LIGHT FORUM 2017», Харків, 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 62-94

5. Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф. в рамка форуму «LIGHT FORUM 2017», Харків, 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 95-141

6. Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф. в рамка форуму «LIGHT FORUM 2017», Харків, 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 142-178


2. Microsoft Office Word


3. Autodesk AutoCAD


4. Шаблон СДС для AutoCAD

Завантажити шаблон

- Для попереднього ознайомлення з результатами застосування шаблону завантажте підшивку креслень у форматі PDF.
- Шаблон містить налаштування для креслень форматів А0-А4 відповідно до ДСТУ та стандартів кафедри СДС.
- Для полегшення роботи з кресленнями електричних мереж (курс "Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних установок") створено динамічні блоки символів електротехнічних приладів, у відповідності до ДСТУ Б А.2.4-19:2008. - Рекомендовано для використання при оформленні курсових та дипломних проектів.
ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:
- Завантажити файл на свій ПК, розархівувати, запустити.
- В AutoCAD (котрий завантажиться) натиснути "Сохранить как" - "Шаблон".
- При створенні нового файлу креслення використовувати даний шаблон, котрий після збереження вже буде у списку шаблонів.


5. KOMPAS 3D


6. DIALux 4

Розрахунок освітлення приміщення на прикладі лабораторії 609-610

Експорт результатів розрахунку з DIALux до AutoCAD (dlx в dwg)

Процес моделювання будинку в DIALux 4


7. Портал Центру дистанційного навчання

З курсами дистанційного навчання кафедри Світлотехніки і джерел світла ви можете ознайомитися натиснувши на зображення:

cdo.kname.edu.ua


Предмети 1-го курсу

Інженерна графіка

1. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково - графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графика». Частина1 (для студентів 1 курсу денної , заочної та прискореної форм навчання освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 141 — Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун - т міськ . госп - ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Т. П. Демиденко, О. Є. Мандріченко . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 . – 65 с. 

2. Начертательная геометрия. Содержательный модуль No3. Поверхности. Точка и линия на поверхности. Взаимное пересечение поверхностей / В. И. Лусь; Харьков. нац. ун-тгор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков: ХНУГХим. А. Н. Бекетова,– 2016. – 88.

Іноземна мова 1. Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва. – Х.: ХНАМГ, 2011 – 113 с.
Вища математика

1. Бізюк В. В. Вища математика. Модуль 1: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп- ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 112 с.

2. Методичне забезпечення дисципліни

Загальна фізика

 1. Назаренко Є. І. Конспект лекцій із скороченого курсу фізики (для студентів 1-2-го курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170202 «Охорона праці») / Є. І. Назаренко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 102 с.

2. Конспект лекцій з курсу "Загальна фізика". Частина 1. (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка”) / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015 – 150 с.

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Загальна фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: О. М. Петченко, Г. О. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.– 35 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із розділу «Оптика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей 101 – Еколо- гія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 –Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове госпо- дарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Петченко, А. С. Сисоєв. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 55 с.

5.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка") / Харк.нац.ун-т міськ.госп. ім. О.М. Бекетова; уклад.: К.Ю. Аксьонова, Ю.Д. Оксюк., -Х. : ХНУГХ, 2014. - 60с.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електростатика і постійний струм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад: К. Ю. Аксьонова , Ю. Д. Оксюк .– Х. : ХНУМГ, 2014. – 59 с.

7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика», розділ «Механіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Елек- тротехніка та електротехнології») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Петченко. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 50 с.

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови 1. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техника та програмування» (для студентів 1 − 2-го курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. М. В. Булаєнко. − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. − 18 с.
Електротехнічні матеріали 1. Методичне забезпечення дисципліни
Історія української культури

1. Історія української культури : конспект лекцій ( для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей ) / О . Л . Рябченко , Ю . А . Бєліков , В . П . Бурмака та ін .; Харк . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова . – Х .: ХНУМГ , 2014. – 182 с .

2. Методичне забезпечення дисципліни

3. Методичне забезпечення дисципліни

Історія та культура України

1. Методичне забезпечення дисципліни

2. Методичне забезпечення дисципліни

Технічна механіка

1. Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» ) / В. П. Шпачук , М. С. Золотов, В. О. Скляров ; Харк ів . нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХН У МГ, 2015 . – 277 с.

2. Методичне забезпечення дисципліни

Краєзнавство

1. Методичне забезпечення дисципліни

2. Методичне забезпечення дисципліни

Місто як соціальна система 1. Методичне забезпечення дисципліни

Предмети 2-го курсу

 

Економічна теорія

1. Можайкіна Н.В. Конспект лекцій з курсу "Економічна теорія» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології») / Н . В . Можайкіна , А . О . Москвіна ; Харк .нац .акад .міськ .госп - ва . – Х .: ХНАМГ , 2011. – 135 с .

2. Экономическая теория : учеб . пособие / В.П. Решетило, Н. В. Можайкина, О. Ю. Егорова ; Харьков. нац . ун - т гор. хоз - ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 210 с.

3. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів усіх напрямів) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю.В. Федотова, Г.І. Рибак. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 48 с.

4. Методичне забезпечення дисципліни

Культурологія 1. Методичне забезпечення дисципліни
Основи світлотехніки

1. Методичні вказівки до практичних занять і лабораторних робіт , самостійної роботи студентів та виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни “ Основи світлотехніки ” ( для студентів 2, 3 курсів денної і 3, 4 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 0906 - “ Електротехніка ” (6.050701 “ Електротехніка та електротехнології ” спеціальності “ Світлотехніка і джерела світла ”) / Укл .: Овчинников С . С ., Поліщук В . М ., Петченко Г . О . – Харк . нац . акад . міськ . госп - ва - Х .: ХНАМГ , 2010. - 86 с.

Політологія

1. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології ( для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання ) / Харк . нац . акад . міськ . госп - ва ; уклад .: Зінчина О . Б ., Клименко Г . Т ., Кудрявцев О . Ю., Радіонова Л .О ., Толстенко С .М. – Х .: ХНАМГ , 2009. – 64 с.

2. Политология : курс лекций ( для студентов 2-3 курсов всех форм обучения, всех специальностей) / Л . А. Радионова , Е . С . Семенюк ; Харьк . нац . акад . гор . хоз - ва . – Х .: ХНАГХ , 2013. – 168 с.

Соціологія

1. Зінчина О . Б . Курс лекцій з дисципліни “ Соціологія ” ( для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки та форм навчання ) / О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю. Кудрявцев; Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ , 2015. – 174 с.

2. Методичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології ( для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей академії ) / Харк . нац . акад . міськ . госп - ва ; уклад .: О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю.Кудрявцев, Л. О. Радіонова. – Х .: ХНАМГ, 2012. – 52 с.

Психологія

1. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» ( для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.1 40101 – Готельно - ресторанна справа денної та заочної форм навчання і студентів 1 курсу всіх спеціальностей всіх форм навчання ) / І. М. Золотарьова ; Харк ів . нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХН У МГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 28 с.

Теоретичні основи електротехніки. Частини 1,2,3

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення д исципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекет о ва, 2017. – 38 с.

2. Форкун Я . Б . Конспект лекцій з курсу « Теоретичні основи електротехніки », частина І ( для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології , 6.050702 – Електромеханіка ) / Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва ; Харків нац . ун - т . міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2015. – 79 с.

3. Методичні вказівки до виконання ла бораторних робіт з дисципліни « Теоретичні основи електротехніки » (для студентів усіх форм навчання напр я- мів 6.050701 – Електротехніка та електротехнологі ї » , 6.050702 – Електромех а- ніка та студентів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромех а н іка ) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова , Н. О. Сабалаєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекет о ва, 2016 . – 60 с.

4. Форкун Я . Б . Конспект лекцій з дисципліни « Теоретичні основи електр о техніки » , ч астина II ( для студентів усіх форм навчання напрямів 6 . 050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та студентів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, е лектротехнік а та елек т р о- механіка ) / Я. Б. Форкун , М. Л. Глєбова , Н. О. Сабалаєва ; Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 105 с .

5. Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи з дис - ципліни « Теоретичні основи електротехніки » за темами « Розрахунок трифазних кіл , що живляться негармонійними джерелами напруги », « Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах » ( для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – « Електротехніка та електротехнології » і 6.050702 – « Електромеханіка ») / Харк . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекето - ва ; уклад . : Я. Б. Форкун, В. П. Самошкін, Д. В. Тугай. – Х . : ХНУМГ , 2014. – 80 с.

Трудове право 1. Правознавство : навч . посіб . / І . І . Килимник , Т . А . Коляда , А . В . Науменко ; Харк . нац . ун - т . міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова . — Х . : ХНУМГ , 2014. – 308 с .
Цивільне право 1. Методичне забезпечення дисципліни
Українська мова

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням») ( для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра ) / Харк . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова ; уклад .: О. В. Кір ’ янова, О.Ю . Малюкова. – Х .: ХНУМГ , 2014. – 43 с .

2. Методичне забезпечення дисципліни

Інформаційна електроніка 1. Методичне забезпечення дисципліни
Електричні машини

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни « Електричні машини » ( для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології , 6.050702 – Електромеханіка ) / Харків . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова ; уклад .: М . Л . Глєбова , О . В . Дорохов , Я. Б . Форкун . – Харків : ХНУМГ ім . О . М . Бекетова , 2015 – 27 с.

2. Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи з дисципліни «Електричні машини » за темою «Розрахунок трифазної синхронної машини» (для студентів усіх форм навчання напрям у 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, В. Б. Фінкельш тейн , Я. Б. Форкун . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 60 с.

3. Текст лекцій з дисципліни «Електричні машини» Частина 1 Трансформатори. Асинхронні Машини (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології ) / М . Л . Глєбова , О . В . Дорохов , В . Б . Фінкельштейн , Я. Б. Форкун; Харків . нац . ун - т міськ. госп - ва ім . О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 – 96 с.

4. Методичне забезпечення дисципліни

Математичні задачі і моделювання в електроенергетиці 1. Методичне забезпечення дисципліни
Основи метрології та електричних вимірювань

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Основи метрології та електровимірювань» і «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 – "Електромеханіка") / Харк . нац . акад . міськ . госп - ва ; Д . В . Тугай , Я . Б . Форкун , О . В . Дорохов . – Х .: ХНАМГ , 2012. – 64 с .

2. Тугай Д . В . Текст лекцій з дисципліни « Основи метрології та електровимірювань » ( для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – « Електротехніка та електротехнології ») / Д . В . Тугай , О . В . Дорохов ; Харк . нац . акад . міськ . госп - ва . – Х .: ХНАМГ , 2012. – 116 с.

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни « Основи метрології та електричних вимірювань » ( для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 – « Електротехніка та електротехнології », 6.050702 – « Електромеханіка ») / Харк . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова ; уклад .: Я . Б . Форкун , М . Л .Глєбова, Д . В. Тугай. – Х .: ХНУМГ, 2013. – 44 с.

Фізичні основи джерел світла

1. Назаренко Л . А . Фізичні основи джерел світла : Навчальний посібник . – Харків : ХНАМГ , 2009. - 206 с.

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харк ів . нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. А. Назаренко, Г. О. Петченко, А. С. Литвиненко, А. І. Колесник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 . – 44 с.

3. Методичні рекомендації до виконання контрольних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. А. Назаренко, Г. О . Петченко, А. І. Колесник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 32 с.


Предмети 3-го курсу

Джерела світла

Електричні системи та мережі


Фізичні основи джерел світла

Фотометрія


Предмети 4-го курсу

Світлові прилади

Світлотехнічні матеріали

Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних установок

Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)


Предмети 5-го курсу

Комп'ютерне проектування освітлення спортивних споруд

Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт

Планування і обробка результатів екперименту


На сайті 300 гостей та користувачі відсутні

Науково-Дослідний Центр Світлотехнічних Вимірювань