Учбові матеріали

Предмети 2-го курсу

 

Економічна теорія

1. Можайкіна Н.В. Конспект лекцій з курсу "Економічна теорія» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології») / Н . В . Можайкіна , А . О . Москвіна ; Харк .нац .акад .міськ .госп - ва . – Х .: ХНАМГ , 2011. – 135 с .

2. Экономическая теория : учеб . пособие / В.П. Решетило, Н. В. Можайкина, О. Ю. Егорова ; Харьков. нац . ун - т гор. хоз - ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 210 с.

3. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів усіх напрямів) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю.В. Федотова, Г.І. Рибак. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 48 с.

4. Методичне забезпечення дисципліни

Культурологія 1. Методичне забезпечення дисципліни
Основи світлотехніки

1. Методичні вказівки до практичних занять і лабораторних робіт , самостійної роботи студентів та виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни “ Основи світлотехніки ” ( для студентів 2, 3 курсів денної і 3, 4 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 0906 - “ Електротехніка ” (6.050701 “ Електротехніка та електротехнології ” спеціальності “ Світлотехніка і джерела світла ”) / Укл .: Овчинников С . С ., Поліщук В . М ., Петченко Г . О . – Харк . нац . акад . міськ . госп - ва - Х .: ХНАМГ , 2010. - 86 с.

Політологія

1. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології ( для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання ) / Харк . нац . акад . міськ . госп - ва ; уклад .: Зінчина О . Б ., Клименко Г . Т ., Кудрявцев О . Ю., Радіонова Л .О ., Толстенко С .М. – Х .: ХНАМГ , 2009. – 64 с.

2. Политология : курс лекций ( для студентов 2-3 курсов всех форм обучения, всех специальностей) / Л . А. Радионова , Е . С . Семенюк ; Харьк . нац . акад . гор . хоз - ва . – Х .: ХНАГХ , 2013. – 168 с.

Соціологія

1. Зінчина О . Б . Курс лекцій з дисципліни “ Соціологія ” ( для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки та форм навчання ) / О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю. Кудрявцев; Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ , 2015. – 174 с.

2. Методичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології ( для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей академії ) / Харк . нац . акад . міськ . госп - ва ; уклад .: О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю.Кудрявцев, Л. О. Радіонова. – Х .: ХНАМГ, 2012. – 52 с.

Психологія

1. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» ( для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.1 40101 – Готельно - ресторанна справа денної та заочної форм навчання і студентів 1 курсу всіх спеціальностей всіх форм навчання ) / І. М. Золотарьова ; Харк ів . нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХН У МГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 28 с.

Теоретичні основи електротехніки. Частини 1,2,3

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення д исципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекет о ва, 2017. – 38 с.

2. Форкун Я . Б . Конспект лекцій з курсу « Теоретичні основи електротехніки », частина І ( для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології , 6.050702 – Електромеханіка ) / Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва ; Харків нац . ун - т . міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2015. – 79 с.

3. Методичні вказівки до виконання ла бораторних робіт з дисципліни « Теоретичні основи електротехніки » (для студентів усіх форм навчання напр я- мів 6.050701 – Електротехніка та електротехнологі ї » , 6.050702 – Електромех а- ніка та студентів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромех а н іка ) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова , Н. О. Сабалаєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекет о ва, 2016 . – 60 с.

4. Форкун Я . Б . Конспект лекцій з дисципліни « Теоретичні основи електр о техніки » , ч астина II ( для студентів усіх форм навчання напрямів 6 . 050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та студентів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, е лектротехнік а та елек т р о- механіка ) / Я. Б. Форкун , М. Л. Глєбова , Н. О. Сабалаєва ; Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 105 с .

5. Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи з дис - ципліни « Теоретичні основи електротехніки » за темами « Розрахунок трифазних кіл , що живляться негармонійними джерелами напруги », « Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах » ( для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – « Електротехніка та електротехнології » і 6.050702 – « Електромеханіка ») / Харк . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекето - ва ; уклад . : Я. Б. Форкун, В. П. Самошкін, Д. В. Тугай. – Х . : ХНУМГ , 2014. – 80 с.

Трудове право 1. Правознавство : навч . посіб . / І . І . Килимник , Т . А . Коляда , А . В . Науменко ; Харк . нац . ун - т . міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова . — Х . : ХНУМГ , 2014. – 308 с .
Цивільне право 1. Методичне забезпечення дисципліни
Українська мова

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням») ( для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра ) / Харк . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова ; уклад .: О. В. Кір ’ янова, О.Ю . Малюкова. – Х .: ХНУМГ , 2014. – 43 с .

2. Методичне забезпечення дисципліни

Інформаційна електроніка 1. Методичне забезпечення дисципліни
Електричні машини

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни « Електричні машини » ( для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології , 6.050702 – Електромеханіка ) / Харків . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова ; уклад .: М . Л . Глєбова , О . В . Дорохов , Я. Б . Форкун . – Харків : ХНУМГ ім . О . М . Бекетова , 2015 – 27 с.

2. Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи з дисципліни «Електричні машини » за темою «Розрахунок трифазної синхронної машини» (для студентів усіх форм навчання напрям у 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: М. Л. Глєбова, О. В. Дорохов, В. Б. Фінкельш тейн , Я. Б. Форкун . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 60 с.

3. Текст лекцій з дисципліни «Електричні машини» Частина 1 Трансформатори. Асинхронні Машини (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології ) / М . Л . Глєбова , О . В . Дорохов , В . Б . Фінкельштейн , Я. Б. Форкун; Харків . нац . ун - т міськ. госп - ва ім . О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 – 96 с.

4. Методичне забезпечення дисципліни

Математичні задачі і моделювання в електроенергетиці 1. Методичне забезпечення дисципліни
Основи метрології та електричних вимірювань

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Основи метрології та електровимірювань» і «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 – "Електромеханіка") / Харк . нац . акад . міськ . госп - ва ; Д . В . Тугай , Я . Б . Форкун , О . В . Дорохов . – Х .: ХНАМГ , 2012. – 64 с .

2. Тугай Д . В . Текст лекцій з дисципліни « Основи метрології та електровимірювань » ( для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – « Електротехніка та електротехнології ») / Д . В . Тугай , О . В . Дорохов ; Харк . нац . акад . міськ . госп - ва . – Х .: ХНАМГ , 2012. – 116 с.

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни « Основи метрології та електричних вимірювань » ( для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 – « Електротехніка та електротехнології », 6.050702 – « Електромеханіка ») / Харк . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова ; уклад .: Я . Б . Форкун , М . Л .Глєбова, Д . В. Тугай. – Х .: ХНУМГ, 2013. – 44 с.

Фізичні основи джерел світла

1. Назаренко Л . А . Фізичні основи джерел світла : Навчальний посібник . – Харків : ХНАМГ , 2009. - 206 с.

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харк ів . нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. А. Назаренко, Г. О. Петченко, А. С. Литвиненко, А. І. Колесник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 . – 44 с.

3. Методичні рекомендації до виконання контрольних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. А. Назаренко, Г. О . Петченко, А. І. Колесник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 32 с.


На сайті 302 гостей та користувачі відсутні

Науково-Дослідний Центр Світлотехнічних Вимірювань