Учбові матеріали

Предмети 1-го курсу

Інженерна графіка

1. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково - графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графика». Частина1 (для студентів 1 курсу денної , заочної та прискореної форм навчання освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 141 — Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун - т міськ . госп - ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Т. П. Демиденко, О. Є. Мандріченко . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 . – 65 с. 

2. Начертательная геометрия. Содержательный модуль No3. Поверхности. Точка и линия на поверхности. Взаимное пересечение поверхностей / В. И. Лусь; Харьков. нац. ун-тгор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков: ХНУГХим. А. Н. Бекетова,– 2016. – 88.

Іноземна мова 1. Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва. – Х.: ХНАМГ, 2011 – 113 с.
Вища математика

1. Бізюк В. В. Вища математика. Модуль 1: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / В. В. Бізюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп- ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 112 с.

2. Методичне забезпечення дисципліни

Загальна фізика

 1. Назаренко Є. І. Конспект лекцій із скороченого курсу фізики (для студентів 1-2-го курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170202 «Охорона праці») / Є. І. Назаренко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 102 с.

2. Конспект лекцій з курсу "Загальна фізика". Частина 1. (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка”) / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015 – 150 с.

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Загальна фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: О. М. Петченко, Г. О. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.– 35 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із розділу «Оптика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей 101 – Еколо- гія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 –Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове госпо- дарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Петченко, А. С. Сисоєв. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 55 с.

5.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка") / Харк.нац.ун-т міськ.госп. ім. О.М. Бекетова; уклад.: К.Ю. Аксьонова, Ю.Д. Оксюк., -Х. : ХНУГХ, 2014. - 60с.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електростатика і постійний струм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад: К. Ю. Аксьонова , Ю. Д. Оксюк .– Х. : ХНУМГ, 2014. – 59 с.

7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика», розділ «Механіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Елек- тротехніка та електротехнології») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Петченко. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 50 с.

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови 1. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техника та програмування» (для студентів 1 − 2-го курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. М. В. Булаєнко. − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. − 18 с.
Електротехнічні матеріали 1. Методичне забезпечення дисципліни
Історія української культури

1. Історія української культури : конспект лекцій ( для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей ) / О . Л . Рябченко , Ю . А . Бєліков , В . П . Бурмака та ін .; Харк . нац . ун - т міськ . госп - ва ім . О . М . Бекетова . – Х .: ХНУМГ , 2014. – 182 с .

2. Методичне забезпечення дисципліни

3. Методичне забезпечення дисципліни

Історія та культура України

1. Методичне забезпечення дисципліни

2. Методичне забезпечення дисципліни

Технічна механіка

1. Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» ) / В. П. Шпачук , М. С. Золотов, В. О. Скляров ; Харк ів . нац. ун - т міськ. госп - ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХН У МГ, 2015 . – 277 с.

2. Методичне забезпечення дисципліни

Краєзнавство

1. Методичне забезпечення дисципліни

2. Методичне забезпечення дисципліни

Місто як соціальна система 1. Методичне забезпечення дисципліни

На сайті 187 гостей та користувачі відсутні

Науково-Дослідний Центр Світлотехнічних Вимірювань