12

На базі Харківського національного університету

міського господарства імені О.М. Бекетова

24-26 квітня 2018 р. відбудеться

ХІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція

"Сталий розвиток міст"

Запрошуємо віх бажаючих студентів прийняти участь у конференції за напрямком секції Світлотехніка і джерела світла. Узгоджені тези доповіді з науковим керівником приймаються на кафедрі СДС (кім.612, корпус ЕТК) та  електрону версію надсилайте на ел. пошту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приклад тематики досліджень:

1. Теоретична світлотехніка і фізіологічна оптика
2. Метрологія, стандартизація і сертифікація в світлотехніці
3. Світлотехнічні пристрої та системи
4. Комп'ютерні технології в світлотехніці
5. Спеціальні світлотехнічні установки
6. Енергозберігаючі технології в світлотехніці
7. Нові матеріали і ефекти для світлотехніки
8. Дизайн світлового середовища

Вимоги до оформлення тез:

  • Тези подаються на державній мові.
  • Тези подаються в електронному та паперовому вигляді. Розширення *.doc. Тези від кожної секції повинні бути зібрані у один файл.
  • Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати дві сторінки формату А5 (148×210) разом із таблицями й рисунками.
  • Шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 10 пт по всьому тексту; поля – 2,0 см з усіх боків.
  • Абзацний відступ в основному тексті роботи: 8 мм; міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання за шириною сторінки, без переносу слів.
  • Заголовок роботи набирається прописними літерами, у напівжирному режимі з вирівнюванням по правому краю, без абзацного відступу. Перед другим рядков відступ у 5 пт. Другий рядок – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом. Третій рядок – дані про наукового керівника (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання). Другий, третій і четвертий рядки вирівнюються по правому краю. Перед основним текстом відступ у5 пт.
  • У разі використання кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути пронумерована та підписана. Кегль, який застосовується у таблицях та подрисуночних підписах – 8 пт. Приклад оформлення таблиці: Таблиця 1 – Назва таблиці (від абзацного відступу). Приклад оформлення рисунку: Рисунок 1 – Назва рисунку (по центру сторінки). Назва таблиці розміщується поверх таблиці, назва рисунку – під графічним зображенням.

Кожна теза, яка подається до участі у конференції, повинна буди підписана науковим керівником.

Тези друкуються у авторській редакції.

Відповідальність за зміст несе автор і науковий керівник.

 

Приклад оформлення тез:

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

ЗАБУДОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

 

Бондар Я.І.

Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент

Метою розвитку ...